Page 8 - הספר של אבא דיגיטלי
P. 8

‫תוכן העניינים‬

‫פתח דב ר ‪9‬‬
‫מה הביא אותי לכתיבה? ‪10‬‬
‫"עליית האלף" ‪12‬‬
‫פחדים ‪14‬‬
‫פרידה מבית אב א ‪15‬‬
‫קליט ה ‪23‬‬
‫עטרו ת ‪25‬‬
‫הפרידה מאחי אברה ם ‪27‬‬
‫משפחת שטראו ס ‪30‬‬
‫המורה לאה גולוביצק י ‪32‬‬
‫משפחת אולשה ‪34‬‬
‫געגועים וזכרונות ‪39‬‬
‫הכרזת העצמאות ומלחמת השחרו ר ‪42‬‬
‫חבר ילדות – יוסי גולוביצק י ‪48‬‬
‫תקופת הצנ ע ‪49‬‬
‫פנימיית "מוצא " ‪50‬‬
‫הפרידה מטרודה שטראו ס ‪52‬‬
‫כפר בתי ה ‪53‬‬
‫קיבוץ שלוחו ת ‪56‬‬
‫ממשיכים הלאה ‪60‬‬
‫המעבר לאחותי שרה ‪63‬‬
‫השירות הצבא י ‪69‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13